Regulamin

Pobierz regulamin w wersji PDF

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK BUSINESS z Łasku”

§1
INFORMACJE OGÓLNE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

a. Beneficjencie/Realizator projektu – należy przez to rozumieć „BK BUSINESS KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI”

b. projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK BUSINESS z Łasku” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer POKL.08.01.01-10-067/14.

c. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin rekrutacji stanowiący jednocześnie regulamin uczestnictwa w projekcie „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK BUSINESS z Łasku”.

d. uczestniku/uczestniczce projektu – należy przez to rozumieć pracownika (kobietę/mężczyznę) zatrudnionego w firmie, który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie został zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie.

e. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest kwalifikacja uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia.

f. Decyzja komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia zawierający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków.

g. protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia zawierający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków.

h. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć siedzibę firmy BK BUSINESS KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI – w Łasku 98-100, ul. Juliusza Słowackiego 16.

i. miejscu realizacji Projektu – siedziba firmy BK BUSINESS KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI. Łask 98-100, ul. Juliusza Słowackiego 16 (wyjątek stanowią szkolenia „Komunikacja/budowanie zespołu” w ramach Modułów 1, 2 i 3 – szkolenia wyjazdowe).

j. okresie realizacji projektu – od 01 sierpień 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

§ 2
ZAKRES WSPARCIA
 1. W ramach projektu przewiduje się przeszkolenie 26 uczestników (9 kobiet/17 mężczyzn), w okresie sierpień 2014 – czerwiec 2015 r.
 2. W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia, zgodne z wnioskiem o dofinansowanie Projektu :MODUŁ 1 Trening skuteczności osobistej menadżerów – 1 grupa 8 osobowa
  • Komunikacja/budowanie zespołu (16 godzin)
  • Asertywność (16 godzin)
  • Współpraca (16 godzin)
  • Zarządzanie stresem indywidualnym i w org. (16 godzin)
  • Organizacja czasu i pracy (16 godzin)
  • Dobór zawodowy (16 godzin)
  • Kreatywne myślenie (16 godzin)
  • Zarządzanie/Kierowanie (16 godzin)
  • Trudne sytuacje w pracy menadżera(16 godzin)
  • Work life balance i równość szans Kobiet i Mężczyzn(16 godzin)
  • Zarządzanie konfliktami w zespole(16 godzin)
  • Tworzenie efektywnych zespołów zadaniowych (16 godzin)

  MODUŁ 2 Trening skuteczności osobistej kadry średniego szczebla – 1 grupa 10 osobowa

  • Komunikacja/budowanie zespołu (16 godzin)
  • Asertywność (16 godzin)
  • Współpraca (16 godzin)
  • Zarządzanie stresem indywidualnym i w org. (16 godzin)
  • Organizacja czasu i pracy (16 godzin)

  MODUŁ 3 Trening skuteczności osobistej kadry niższego szczebla – 1 grupa 8 osobowa

  • Komunikacja/budowanie zespołu (16 godzin)
  • Współpraca. (16 godzin)
  • Organizacja czasu i pracy (16 godzin)
  • Zarządzanie jakością (podstawy) – 16 godzin.

  MODUŁ 4 Negocjacje – 1 grupa 10 osobowa (32 godzin)

  MODUŁ 5 Efektywna sprzedaż – 2 grupy (8 i 10 osobowa) – 32 godzin/grupę

  MODUŁ 6 Obsługa klienta – 1 grupa 10 osobowa (32 godzin)

  MODUŁ 7 Zarządzanie projektami wg. PRINCES2 – 1 grupa 8 osobowa (72 godzin)

  MODUŁ 8 Sprzedaż i marketing internetowy – 1 grupa 10 osobowa (64 godzin)

 3. Moduły 1, 5,7,8 skierowane są do kadry zarządzającej ; Moduły 2, 4, 5, 6, 8 do kadry średniego szczebla; Moduł 3 do kadry niższego szczebla.
§ 3
UCZESTNICY PROJEKTU
 1. Projekt skierowany jest do 26 pracowników firmy BK BUSINESS KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI. Łask 98-100, ul. Juliusza Słowackiego 16 zatrudnionych na umowę o pracę na terenie woj. łódzkiego. Grupę docelową stanowić będą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych (8 osób), pracownicy średniego szczebla (10 osób) oraz niższego szczebla (8 osób).
 2. W poszczególnych szkoleniach będą mogli uczestniczyć:

2.1. Moduły 1, 5,7,8 – Kadra wyższego szczebla

2.2. Moduły 2, 4, 5, 6, 8 – Kadra średniego szczebla

2.3. Moduł 3 – kadra niższego szczebla

§ 4
PROCES REKRUTACJI
 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości szans.
 2. Rekrutacja przeprowadzona będzie na każdą z wymienionych w §2 ust. 2 form wsparcia.
 3. Za nabór uczestników na szkolenia odpowiedzialny będzie Specjalista ds. organizacji.
 4. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie etapami:
 5. Etap 1 – Nabór uczestników do udziału w projekcie – poprzez Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.Etap 2 – ocena przez Przełożonych zasadności udziału Pracowników w szkoleniu oraz przynależność do określonej grupy tzn. menadżer, pracownik średniego szczebla, pracownik niższego szczebla.
  Etap 3 – Komisja rekrutacyjna oceni złożone formularze oraz wyłoni Uczestników/Uczestniczki projektu.
 6. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być pracownik (kobieta/mężczyzna) firmy BK BUSINESS KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI, spełniający następujące kryteria: a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu), weryfikuje następujące obszary:
  • zatrudnienie w firmie BK BUSINESS KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI,
  • rodzaj wsparcia
  • potwierdzenie chęci udziału w projekcie

  b) złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze projektu, pokój nr ….., w terminie określonym w ogłoszeniu o rekrutacji.

  c) w przypadku uchybień formalnych (związanych z dokumentacją rekrutacyjną) kandydat może zostać poproszony drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.

  d) zgłoszenia, które wpłyną po terminie i będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.

  e) po spełnieniu warunków przedstawionych w Formularzu zgłoszeniowym komisja rekrutacyjna oceni następujące kryteria:

  • Zgodność ścieżki szkoleniowej ze zdiagnozowanymi barierami,
  • Przynależność do określonej grupy tzn. menadżer, pracownik średniego szczebla, pracownik niższego szczebla.
 7. W przypadku, gdy ilość chętnych, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, przekroczy ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie Komisja rekrutacyjna w oparciu o zgodność ścieżki szkoleniowej ze zdiagnozowanymi barierami rozwojowymi.
 8. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia, o których mowa w niniejszym Regulaminie nieodpłatnie.
 9. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 10. O zakwalifikowaniu poszczególnych chętnych do udziału w projekcie do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna.
 11. W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający zakwalifikowanie potencjalnych uczestników/uczestniczek do danej formy wsparcia.
 12. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do wybranych form wsparcia z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
 13. Lista pracowników zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej projektu.
 14. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy osób zakwalifikowanych do Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Opisana sytuacja będzie możliwa w przypadku gdy Realizator projektu oceni, że wsparcie dla danej osoby będzie jeszcze efektywne.
 15. Poprzez efektywność wsparcia opisaną w pkt. 14 niniejszego paragrafu rozumieć należy zdobycie wiedzy i umiejętności w takim samym zakresie i jakości, jak osoby, które korzystają z danej formy wsparcia od początku.
 16. W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji do 7 dni po terminie pierwszej rekrutacji określonej w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 17. W chwili rozpoczęcia wsparcia każdy osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie podpisuje:
  • Deklarację uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2a
  • Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
  • Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – załącznik nr 4
 18. Zgłoszenie udziału w projekcie, Deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są na stronie internetowej projektu.
 19. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Zarząd firmy BK BUSINESS KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI.
§ 5
SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ
 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
  a. Właściciel firmy BK BUSINESS KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI.
  b. Min. 2 pracowników firmy BK BUSINESS KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI, wchodzących w skład kadry kierowniczej
 2. Praca Komisji Rekrutacyjnej wymaga uczestnictwa minimum 3 osób.
§ 6
ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
 1. Przygotowanie ogłoszenia o terminie rekrutacji i niniejszego Regulaminu.
 2. Wybór uczestników/uczestniczek, którzy wezmą udział w Projekcie.
 3. Zatwierdzenie listy uczestników/uczestniczek, którzy wezmą udział w Projekcie
 4. Zatwierdzenie listy rezerwowej.
 5. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
§ 7
ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH
 1. Formy wsparcia, o których mowa w § 2 pkt. 2 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez specjalistę do spraw organizacji i umieszczonego na tablicy ogłoszeń w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 2. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.
 3. Szkolenia realizowane będą w siedzibie Beneficjenta w salach własnych w godzinach pracy uczestnika projektu.
 4. Pozostałe szkolenia odbędą się w wynajętych salach w Łodzi poza godzinami pracy uczestnika projektu (wyjątek stanowią szkolenia „Komunikacja/budowanie zespołu” w ramach Modułów 1, 2 i 3 – szkolenia wyjazdowe).
§8
UPRAWNIENIA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
 1. Uczestnik/uczestniczka projektu jest uprawniony do:
  a. bezpłatnego udziału w Projekcie poprzez otrzymanie wsparcia w formie: udziału w szkoleniach wymienionych w § 2 pkt 2 niniejszego regulaminu
  b. bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu,
  c. otrzymania bezpłatnych materiałów promocyjnych,
  d. otrzymania certyfikatu o ukończeniu szkolenia, przy minimum 80% frekwencji i zaliczeniu sprawdzianu końcowego na minimum 60%.
§9
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
 1. Uczestnik/uczestniczka projektu jest zobowiązany do:
  a. systematycznego udziału w szkoleniach, do udziału w których zdeklarował się, zgodnie z opublikowanym przez Realizatora Projektu harmonogramem oraz potwierdzania własnoręcznym podpisem swojego uczestnictwa na liście obecności,
  b. usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (spowodowanej chorobą, ważnymi okolicznościami na zasadzie przepisów kodeksu pracy). O zaistniałej sytuacji należy poinformować Specjalistę ds. organizacji,
  c. wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających wiedzę itp.,
  d. udostępnienia swoich danych osobowych na potrzeby Projektu,
  e. w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, do złożenia u Realizatora Projektu rezygnacji na piśmie, z podaniem jej powodu oraz zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych. Zwrot materiałów powinien nastąpić najpóźniej w dniu złożenia podpisanego oświadczenia o rezygnacji
  f. w przypadku rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych. Zwrot materiałów powinien nastąpić w dniu określonym przez Realizatora Projektu.
§ 10
ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
  a. wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i uzyskanie statusu Uczestnika Projektu
  b. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
  c. wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Deklaracji Uczestnictwa i Formularza PEFS,
 2. Dopuszczalna ilość nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby godzin zajęć przewidzianych dla każdego uczestnika w danej grupie.
 3. Przekroczenie określonego limitu nieobecności jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika/uczestniczki z dalszego uczestnictwa w Projekcie. Podstawą ustalenia nieobecności uczestnika/uczestniczki jest aktualizowana w trakcie zajęć lista obecności.
 4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności przez uczestnika projektu, jest on skreślany z listy zajęć, traci status uczestnika/uczestniczki projektu oraz zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych.
§ 11
ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
 1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.
 2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności każdego dnia zajęć.
 3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełniania kwestionariuszy oraz ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie i po zakończeniu formy wsparcia, w której uczestniczą.
§ 12
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Beneficjenta.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn zdrowotnych lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. W takim przypadku uczestnik projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji.
 3. Realizator Projektu ma prawo skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy w przypadku określonym w § 9 pkt. 4 oraz w przypadku, gdy uczestnik/uczestniczka narusza prawo bądź postanowienia Regulaminu, zawiadamiając o tym uczestnika/uczestniczkę pisemnie na podany przez niego adres do korespondencji. W przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez uczestnika/uczestniczkę adres, pozostawia się ją w dokumentach uczestnika/uczestniczki ze skutkiem doręczenia.
 4. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika projektu z udziału w zajęciach ma on obowiązek zwrócić otrzymane od Realizatora Projektu materiały dydaktyczne i promocyjne.
 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 pkt 11.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 3. W kwestiach nieokreślonych postanowieniami regulaminu prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Zarząd firmy.
 4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. Załączniki: Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy Zał. nr 2a – Deklaracja uczestnictwa w projekcie Zał. nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Zał. nr 4 – Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projektach realizowanych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Zał. nr 5 – Protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczestników/uczestniczek do projektu Zał. nr 6 – Lista uczestników/uczestniczek projektu Zał. nr 7 – Lista rezerwowa uczestników/uczestniczek Zał. nr 8 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.

 

 

Pobierz regulamin w wersji PDF